Regulamin konkursu

zewa

Regulamin:  Konkurs “Angielski na 8 ”  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą “Angielski na 8”  przez Ewa Ludwikowska, ZEWA z siedzibą przy  ul. Ludwinowska 11/163, 30-331 Kraków, nr Regon 522741838, NIP:9492142548, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowaną przez Ewę Ludwikowską. 

1.2 Organizatorem Konkursu jest Ewa Ludwikowska, ZEWA, z siedzibą przy ul. Ludwinowska 11/163, 30-331 Kraków, nr Regon 522741838, NIP:9492142548, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowaną przez Ewę Ludwikowską. 

Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

1.3 Konkurs jest ogłoszony i prowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088484313037  oraz Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/angielskizewa/?next=%2F 

1.4 Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, zarządzany ani bezpośrednio powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami Portalu Facebook,Instagram za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie. Informacje podawane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem Portalu Facebook, Instagram są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Portalowi Facebook. W związku z powyższym, Portal Facebook nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu i wydanie Nagród. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do podmiotu zarządzającego lub będącego właścicielem Portalu Facebook, Instagram.

1.5 W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wyraźnie zastrzega, że w treści zgłoszeń konkursowych oznaczanie innych użytkowników Portalu Facebook lub Instagram nie jest nakazane a dobrowolne. Organizator nie będzie w żaden sposób premiował (wynagradzał) takich działań w Konkursie (działania takie np. nie zwiększają szans Uczestników na zdobycie nagrody).


2.OKRES TRWANIA KONKURSU

2.1 Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.03.2023 r. i kończy w dniu 29.12.2023 r.  (“Okres trwania Konkursu”) – jest to okres obowiązywania zasad tegoż regulaminu. Działania konkursowe polegające na przyjmowaniu zgłoszeń konkursowych i wyłanianiu zwycięzców odbywają się zgodnie z harmonogramem konkursowym, w turach. 

2.2 Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w turach, zgodnie z poniższym harmonogramem: 

I tura, 20.03.2023 – 26.03.2023

II tura, 13.04.2023 – 17.04.2023

III tura, 24.04.2023 – 28.04.2023

IV tura, 08.06.2023 – 15.06.2023

V tura, 08.07.2023 – 15.07.2023

VI tura, 08.08.2023 – 15.08.2023

VII tura, 08.09.2023 – 15.09.2023

VIII tura, 08.10.2023 – 15.10.2023

IX tura, 08.11.2023 – 15.11.2023


2.3 Rozstrzygnięcie tury konkursu, tj. wskazanie zwycięzców nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia tury konkursu.

2.4 Zakończenie Okresu trwania Konkursu oznacza zakończenie i rozstrzygnięcie wszystkich tur Konkursu. Zwycięzcy, którzy zgłosili się do Konkursu za pośrednictwem Portalu Facebook, Instagram zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową lub za pośrednictwem portalu Facebook, Instagram.

2.5 Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2.6 W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które posiadają własne, aktywne konto Facebook, Instagram. 

2.7 Jeden Uczestnik może brać udział w Konkursie wyłącznie za pośrednictwem jednego konta, z którego korzysta w Portalu Facebook. Jeden Uczestnik nie może przesłać do Konkursu więcej niż jednego zgłoszenia. 

2.8 W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie trwania tury konkursowej: 

wykonać zadanie Konkursowe, co stanowi jednocześnie zgłoszenie osoby, która je wykonała do Konkursu („Zgłoszenie Konkursowe”),

do czasu rozstrzygnięcia Konkursu posiadać aktywne, własne konto Facebook,

zapoznać się z treścią Regulaminu.

2.9 W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich lub wysyłanie Zgłoszeń Konkursowych za pośrednictwem kont fikcyjnych na portalu Facebook. 

2.10 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora i Zleceniodawcy oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie najbliższych rodzin wszystkich wskazanych wyżej osób, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

2.11 Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego jest związany warunkami Regulaminu.

2.12 Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.

2.13 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia w Konkursie oświadcza, że:

zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść;

jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z jego udziałem w Konkursie, a utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

3. Warunki wykonania Zadania Konkursowego

3.1 Zadanie Konkursowe polegać będzie na opublikowaniu na Facebooku lub Instagramie marki ZEWA Ewa Ludwikowska pod postem konkursowym dotyczącym danej tury konkursu komentarza z informacją: “czego chcę się nauczyć przed egzaminem”. Post, którego autor będzie najbardziej zmotywowany do nauki i napisze czego chce się nauczyć – wygrywa. Doceniana jest motywacja, oraz chęć pracy z ZEWA online.

3.2 Komentarz udzielony przez uczestnika musi być postem publicznym.

3.3 Uczestnik bierze udział w Konkursie za pośrednictwem Portalu Facebook lub Instagram.

3.4 Prawidłowe opublikowanie komentarza jest koniecznym warunkiem do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika.

3.5 Komentarze z portalu Facebook i Instagram podlegają łącznej ocenie. 

4. Zadanie Konkursowe:

4.1. Postanowienia ogólne 

powinno być zgodne z dobrymi obyczajami, a także wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, obiektywnie niemoralne, w tym od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, w tym poprzez nawiązywanie do uprzedzeń rasowych, etnicznych, religijnych lub innych;

nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych i praw autorskich;

nie może w żadnym wypadku prezentować lub nawoływać do zachowań ryzykownych, zagrażających życiu lub zdrowiu;

nie może również zawierać nazw, odniesień, logotypów innych marek, firm, w szczególności konkurencyjnych wobec marki Ewa Ludwikowska ZEWA.


4.3 Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu

Zadania Konkursowe zgłoszone przez Uczestników w ramach Konkursu zostaną zebrane przez Organizatora z Portalu Facebook oraz Instagram, a następnie zostaną ocenione przez jury powołane przez Organizatora (dalej „Jury”). Jury składać się będzie z 2 osób wyznaczonych przez Organizatora. Posiedzenie Jury odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia Okresu trwania tury Konkursu.

Jury dokonuje oceny zgodności Zgłoszenia Konkursowego z postanowieniami Regulaminu, a także wybiera najlepsze Zadania Konkursowe i wyłania zwycięzców Konkursu. Kryterium wyboru najlepszych Zadań Konkursowych przez członków Jury stanowią: – merytoryczność, – wartość edukacyjna, – przedstawienie wartości kursu online. 

Spośród prawidłowo zgłoszonych Zadań Konkursowych, Jury wybierze najlepszą propozycje oraz nagrodzi Uczestnika (dalej „Zwycięzca”), który ją opublikował. 

Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez Jury najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia Okresu trwania Konkursu.

5. NAGRODY

5.1 Organizator przewiduje w Konkursie następujące nagrody dla Zwycięzców Konkursu: 

przekazanie bezpłatnego, trzymiesięcznego dostępu do platformy kursu online: “Angielski ósma klasa” prezentowanego pod adresem: https://angielskizewa.com/kursy/egzamin-8-klasa/

5.2 W danej turze konkursu przyznana zostanie tylko jedna nagroda, ale organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród. 

5.3 Nagroda wydana w Konkursie nie podlega wymianie na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową.

5.4 Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z potwierdzeniem poniższych oświadczeń:

“Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w konkursie zapoznałem/am się z regulaminem tego Konkursu i wyraziłem/am  zgodę na jego treść”,

„Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem mojego zgłoszenia w ww. Konkursie. Powstałe w związku z moim udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Potwierdzam, że wyraziłem (wyraziłam) zgodę na wykorzystywanie treści mojego zgłoszenia konkursowego w Konkursie na potrzeby promocji i reklamy produktów marki Ewa Ludwikowska, ZEWA w tym zwłaszcza na publikowanie jej na stronie internetowej i w mediach społecznościowych marki. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą przystąpienia do konkursu, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, przenoszę na Organizatora – autorskie prawa majątkowe do mojego wpisu nagrodzonego w Konkursie na polach eksploatacji wskazanych w tym oświadczeniu. 

5.5 Osoba, która wygra Konkurs otrzyma informację o wygranej  za pośrednictwem portalu Facebook, Instagram lub drogą mailową. Organizator poinformuje zwycięzcę o danych jakie musi on przekazać w celu otrzymania wygranego kursu. 


5.6 Podanie nieprawidłowego adresu lub wymaganych informacji, a także dokonanie innych jeszcze uchybień przez Zwycięzcę, powodujących niemożliwość uzyskania podstawowych oświadczeń i zgód skutkują utratą prawa do odebrania Nagrody.

5.7 Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie Uczestnikowi równowartości Nagrody.


6. NADZÓR ORGANIZATORA

6.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy zgłosili wspólnie Zadanie Konkursowe (a Zadanie takie nie będzie brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród w Konkursie), bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, którzy zgłosili wspólnie Zadanie Konkursowe, jeżeli działania Uczestników są sprzeczne z prawem, w tym stanowią czyn nieuczciwej konkurencji, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub Regulaminem, jak również Uczestników:

którzy nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

którzy wykorzystują różne konta na Portalu Facebook, Instagram do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników, w szczególności zakładają fikcyjne konta w Portalu Facebook, Instagram przejmują cudze konta w Portalu Facebook, Instagram, 

jeżeli w stosunku do ich Zadania Konkursowego zostały zgłoszone uzasadnione roszczenia osób trzecich dotyczące naruszenia ich praw,

jeżeli Zadanie Konkursowe nie spełnia kryteriów określonych w Regulaminie lub nie zostało zgłoszone w sposób zgodny z warunkami określonymi w Regulaminie.

W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, lub poinformowaniu Uczestnika o utracie Nagrody lub wykluczeniu z Konkursu Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową lub korespondencję prywatną za pośrednictwem Portalu Facebook). Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.


7. PRAWA DO ZADAŃ KONKURSOWYCH

7.1 Uczestnik z chwilą publikacji komentarza pod postem wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego treści w sposób umożliwiający Organizatorowi (i upoważnionym przez niego podmiotom) korzystanie z Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym na polach eksploatacji wskazanych poniżej.

7.2 Uczestnicy zgłaszający Zadanie Konkursowe oświadczają i zapewniają, że:

Zadanie Konkursowe stanowi przejaw ich indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz, że zostało stworzone na potrzeby wzięcia udziału w Konkursie i nie było wcześniej publikowane, a także, że przysługują im wszelkie prawa do Zadania Konkursowego (w tym autorskie prawa majątkowe) i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz innych podmiotów, a rozporządzanie prawami do Zadania Konkursowym po jego zgłoszeniu do Konkursu nie wpłynie na uprawnienia Organizatora (i podmiotów przez niego upoważnionych).

 Korzystanie z Zadania Konkursowego przez Organizatora i podmiotów przez niego upoważnionych dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz w innych celach i na inne sposoby wskazane w Regulaminie, lub przez osoby upoważnione przez Organizatora i podmiotów przez niego upoważnionych zgodnie z Regulaminem nie zagrozi naruszeniem ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, przepisów prawa ani tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania, ani nie będzie wymagało od Organizatora lub podmiotów przez niego upoważnionych uiszczania jakichkolwiek opłat.


7.3 Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora  będącego tym samym Fundatorem Nagród z tytułu niezgodności z prawdą powyższych oświadczeń i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tymi oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, jak również ponieść koszty związane z prowadzeniem takiego postępowania sądowego.

7.4 Z chwilą przystąpienia do konkursu Uczestnicy udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorium, z prawem do udzielania sublicencji, do korzystania ze zgłoszonego przez Zwycięzców w ramach Konkursu Zadania Konkursowego w całości lub we fragmentach, w tym zawartych w nim wkładów twórczych i artystycznych wykonań, na wszelkich polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 i art. 86 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych lub innych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera,

w zakresie rozpowszechniania Zadania Konkursowego oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Zadania Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet w szczególności na stronach internetowych lub fanpage’ach Zleceniodawcy, w sieciach multimedialnych, komórkowych i telefonicznych, internetowych, w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych;

nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych a także reemitowanie,

eksploatacja za pomocą technologii, w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych, w mediach strumieniowych, catch up TV, streaming, simulcasting, webcasting, peer to peer, bannery, thumbnails, framing, radio i telewizja internetowa;

wykorzystanie w celach reklamowych i promocyjnych we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak filmy reklamowe, reklamy radiowe, rozpowszechnianie w sieci Internet,

łączenie z innymi utworami, w tym audiowizualnymi, przedmiotami praw pokrewnych, w tym artystycznymi wykonaniami, a także innymi przedmiotami praw własności intelektualnej, w tym znakami towarowymi.

7.5 Zwycięzcy nagród w ramach licencji, o której mowa powyżej zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego wobec Organizatora (jego następców prawnych oraz podmiotów przez nie upoważnionych do korzystania z Zadania Konkursowego, a także, upoważniają Organizatora do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego, w szczególności do decydowania według uznania Organizatora o anonimowym rozpowszechnianiu Zadania Konkursowego lub oznaczeniu autorstwa Zadania Konkursowego (lub jego fragmentów) imieniem i pierwszą literą nazwiska Zwycięzcy.

7.6 Zwycięzca wyraża zgodę i upoważnia Organizatora (z prawem do upoważniania innych podmiotów) do wykonywania praw zależnych do Zadania Konkursowego, w tym dokonywania opracowań Zadania Konkursowego (w szczególności jego modyfikacji, przeróbek i zmian) jak i do korzystania z i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie

7.7 Uczestnicy wyrażają zgodę na to, że Organizator oraz inne podmioty zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu mają prawo do korzystania z opublikowanego przez nich Posta oraz ze zgłoszonego przez nich Zadania Konkursowego (w całości lub we fragmentach) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym publikacji Zadań Konkursowych na stronach internetowych (w tym na Fanpage’u lub w Portalu Instagram ), informowania o przyznaniu Uczestnikowi Nagrody w Konkursie jak i informowania o wynikach Konkursu w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie, na stronach internetowych, w tym w mediach społecznościowych. Organizator oraz upoważnione przez niego podmioty ma również prawo do korzystania z Zadania Konkursowego (w całości lub we fragmentach) w celach wewnętrznych, szkoleniowych i archiwalnych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych lub w celu promocji mark na portalach Facebook oraz Instagram.

7.8 Organizator oraz upoważnione przez niego podmioty mogą przenieść prawa lub zgody w odniesieniu do Zadań Konkursowych udzielone na podstawie niniejszego Regulaminu, na spółki z grupy kapitałowej, do której należy Organizator lub podmioty upoważnione przez Organizatora.

7.9 Z chwilą wydania nagrody głównej w Konkursie Zwycięzca przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do swojego zgłoszenia jako utworu – na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wymienionych w tym Regulaminie. 

8. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

8.1 Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8.2 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Ewa Ludwikowska, ZEWA z siedzibą przy ul. Ludwinowska 11/163, 30-331 Kraków, nr Regon 522741838, NIP:9492142548, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowaną przez Ewę Ludwikowską, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowaną przez  Ewę Ludwikowską. 

Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego Regulaminu.

8.3 Administratorem danych osobowych zwycięzców Konkursu w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród jest Organizator oraz podmioty przez niego upoważnione.

8.4 Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Konkursu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu

9. REKLAMACJE

9.1 Uczestnicy mogą zgłaszać Organizatorowi reklamację do 5 dni od przekazania przez Organizatora wyników tury konkursu. 

9.2 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej z dopiskiem Konkurs “Angielski na 8” . Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamacje mogą być składane pod adresem email: kontakt@angielskizewa.com

9.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Organizator może ponadto poinformować o decyzji za pośrednictwem wiadomości mailowej.

9.4 Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.10. Postanowienia końcowe

10.1 Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: https://angielskizewa.com/kursy/egzamin-8-klasa/

10.2 Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu jak i informacje o Konkursie mogą znajdować się na materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu np. w formie plakatów promocyjnych. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

10.3 W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa – Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, tj. zmian przepisów prawa wpływających na zasady przeprowadzenia Konkursu, wprowadzenia istotnych zmian w związku z funkcjonowaniem Fanpage’a Portalu Facebook wynikających z jego rozwoju lub postępu technologicznego, zwiększenia możliwości zdobycia Nagród lub zwiększenia liczby Nagród/Zwycięzców. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje stosowną informację na Fanpage’u na tablicy strony Angielski zEwa ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że powyższa zmiana nie będzie naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będzie pogarszać warunków Konkursu. W przypadku ww. zmiany, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.

10.4 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych.

10.5 Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

10.6 Na potrzeby Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
ZAŁĄCZNIK NR 1


OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY


W związku z wygraną w konkursie: ““Angielski na 8”” organizowanym przez  Ewa Ludwikowska, ZEWA z siedzibą przy ul. Ludwinowska 11, 30-331 Kraków, nr Regon 522741838, NIP:9492142548, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowaną przez Ewę Ludwikowską, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowaną przez  Ewę Ludwikowską oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu opublikowanym pod adresem: https://angielskizewa.com/kursy/egzamin-8-klasa/  i wyrażam zgodę na jego postanowienia, które są związane z moim uczestnictwem w konkursie. 
ZAŁĄCZNIK NR 2


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 “Angielski na 8”  przez Ewa Ludwikowska, ZEWA z siedzibą przy ul. Ludwinowska 11/163,, 30-331 Kraków, nr Regon 522741838, NIP:9492142548, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowaną przez Ewę Ludwikowską. 


Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych napisz e-mail na adres: kontakt@angielskizewa.com

Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. zwłaszcza w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, wysłania nagród, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań organizatora Konkursu wobec jej uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania Konkursu.

Twoje dane osobowe są ujawniane następującym kategoriom podmiotów: organizatorowi Konkursu, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu, a także innym podmiotom, przy pomocy których przeprowadzany jest Konkurs (podwykonawcy), np. firmy kurierskie, za pośrednictwem których następuje wydanie nagród w Konkursie, dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz usługi prawne itp. Twoje dane ujawniane są innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. Podstawowe dane dotyczące prowadzonej przez Zwycięzcę działalności, oraz dotyczące osoby Zwycięzcy będą upublicznione w materiałach przedstawiających audyt.

Okres, przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Konkursu jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić.

Dla celów związanych z przeprowadzaniem Konkursu dane osobowe uczestników przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Konkursie. Okres ten trwa do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania roszczeń w związku z uczestnictwem w Konkursie. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem;

W każdym przypadku dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania, ponieważ administrator musi być w stanie wykazać, że przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

prawo do poprawiania danych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do żądania usunięcia danych;

prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.


Dziękujemy Ci za udział w konkursie. 

Ewa Ludwikowska ZEWA