Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w serwisie internetowym www.angielskizewa.com

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem serwisu www.angielskizewa.com dostępnym pod adresem: https://angielskizewa.com/regulamin/

 

Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, tj. Ewa Ludwikowska, ZEWA z siedzibą przy ul. Ludwinowska 11/163, 30-331 Kraków, nr Regon 522741838, NIP:9492142548, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się dla potrzeb kontaktów z klientami adresem elektronicznym: kontakt@angielskizewa.com, oraz numer tel.: 536 970 612.

 

2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

2.1 Zakres, cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przedstawione są w tabeli znajdującej się poniżej.

Cel przetwarzania

Zakres danych

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania danych

Umożliwienie dokonania zgłoszenia

W zakresie Użytkownika: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania, pesel; 

w zakresie Uczestnika: imię, nazwisko, wiek, kod pocztowy

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – upoważnienie do przetwarzania danych konieczne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy

do momentu zawarcia umowy lub upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z nie zawarcia umowy

prowadzenie korespondencji w formie wiadomości elektronicznych

adres e-mail, imię, nazwisko, inne dane osobowe dobrowolnie przekazane przez osobę, której dane dotyczą

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą

do czasu zakończenia korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą

zapewnienie dostępu do Serwisu

adres IP

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych koniecznych do wykonania umowy

do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do strony internetowej

Badanie ruchu na stronie

adres IP, pliki cookies, cookies zewnętrznych narzędzi: Facebook Pixel, Linkedin, Google Analytics, Adwords, LiveChat, CallPage, Twitter; plik cookies przechowujący kod rabatowy użytkownika

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą

Do czasu utraty przydatności danych  lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą

ochrona przed roszczeniami, kierowanie roszczeń

adres e-mail, imię, nazwisko, inne dane dobrowolnie podane przez osobę, której dane dotyczą

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na ochronie przed roszczeniami oraz kierowanie roszczeń

do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do strony internetowej oraz działaniami użytkowników w ramach strony internetowej liczonego od momentu ostatniego pobytu danego użytkownika na stronie

rejestrowanie przebiegu organizowanych kursów, rejestrowanie przebiegu rozmów telefonicznych prowadzonych z Użytkownikami oraz innymi osobami, których dane dotyczą

Wizerunek, głos (nagranie), inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą w trakcie rozmowy

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na i) podejmowaniu działań marketingowych; ii) opracowywani materiałów dydaktycznych

do czasu utraty przydatności danych lub złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

2.2  W przypadku gdy Usługodawca miałby przekazać jakiekolwiek dane osobowe do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) poinformuje on o tym osobę, której dane dotyczą, jak również wskaże podstawę prawną do podjęcia takiego działania.

2.3  W przypadku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego Usługodawca dokona weryfikacji zabezpieczeń stosowanych przez odbiorcę danych w celu potwierdzenia zapewnienia bezpieczeństwa oraz integralności tych danych przez odbiorcę, jak również respektowania praw osób, których dane dotyczą w państwie odbiorcy danych.

2.4  Usługodawca dokonuje profilowania w celach marketingowych, tj. w celu przedstawienia spersonalizowanej oferty osobie, której dane dotyczą. Usługodawca nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o przetwarzane dane osobowe. Osoby, której dane dotyczą uprawniona jest do wyrażenia sprzeciwu dotyczącego profilowania.

 

3. ODBIORCY DANYCH

3.1  Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w

celu wykonywania określonych czynności. Wówczas odbiorcami danych poszczególnych osób mogą być: dostawca hostingu dla Usługodawcy, dostawca komunikatora, firma zapewniająca wsparcie techniczne, dostawca usługi do wysyłki wiadomości e-mail,kancelaria prawna, biuro księgowe, pracownicy prowadzący prace w serwisie www.angielskizewa.com 

3.2  Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

3.3  Każdy podmiot, któremu Usługodawca powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe osób, których dane dotyczą w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe tych osób, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Usługodawcy.

3.4  Usługodawca może udostępniać dane osobowe Użytkowników oraz Uczestników Organizatorom. Udostępnienie takie ma na celu umożliwienie Organizatorom zawarcie, a następnie wykonanie zawartej umowy.

3.5  Każdy Organizator, któremu udostępniamy dane osobowe Użytkowników oraz Uczestników stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo oraz integralności danych. Ponadto każdy Organizator jest zobowiązany do zrealizowania obowiązku informacyjnego względem Użytkowników oraz Uczestników, tj. przedstawienia im informacji dot. podstaw, zasad i celów przetwarzania ich danych, jak również przysługujących im praw.

3.6  Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą osoby, której danego dotyczą.

 

4. PRAWA PODMIOTU DANYCH

4.1 Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Usługodawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Usługodawca, 

(b) ograniczenia przetwarzania danych, 

(c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Usługodawcę, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, 

(d) żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

(e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

(f) cofnięcia Usługodawcy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

(g) wniesienia skargi na Usługodawcę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

5. INNE DANE

5.1 Usługodawca może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji osoby, której dane dotyczą – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Usługodawcy i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez osobę, której dane dotyczą, jeżeli weszła na stronę Usługodawcy przy wykorzystaniu linka, informacje o przeglądarce, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Usługodawcy. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Usługodawcy i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie pozwala na identyfikację osoby fizycznej.

 

6. BEZPIECZEŃSTWO

6.1  Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę

przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. M.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

6.2  Usługodawca wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

6.3 Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia danego użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, osoba, której dane dotyczą powinna stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących jej identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

 

7. COOKIES

7.1  W celu prawidłowego działania strony internetowej, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu danego użytkownika, za pośrednictwem Usługodawcy, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których dany użytkownika korzysta ze strony Usługodawcy – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

7.2  Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki danego użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu danego użytkownika, aż do ich skasowania.

7.3  Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości danego użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

7.4  Cookies Usługodawcy są bezpieczne dla urządzenia danego użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

7.5  Pliki generowanie bezpośrednio przez Usługodawcę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z Usługodawcą) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

7.6  Dany użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.

7.7  Przede wszystkim dany użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji strony internetowej Usługodawcy.

7.8  Dany użytkownik może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

7.9  Usługodawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: konfiguracji strony internetowej i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania danego użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących stronę Usługodawcy.

7.10. Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

– tworzenie statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie funkcjonalności Usługodawcy (Google Analytics)

– tworzenie statystyk reklam oraz grup remarketingowych (Facebook Pixel, Linkedin, Twitter, Adwords)

7.11. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta osoba, której dane dotyczą.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.02.2023 r.

Obowiązek informacyjny RODO - płatnicy, płatności Przelewy 24

Szczegółowa informacja dotyczącą przetwarzania [1] danych osobowych [2] Płatników korzystających z serwisu Przelewy24


I. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych Płatnika [3] jest spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym.Dane kontaktowe Administratora:

Adres: PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, Polska
Email:ado@przelewy24.pl


II. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Pani Katarzyna Ellerik), z którym Ty jako Płatnik możesz skontaktować się w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email iod@przelewy24.pl.


III. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

1. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe (dane osobowe Płatnika) przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem przez PayPro usług płatniczych objętych umową o przyjmowanie na rzecz Akceptanta [4] zapłaty, w tym w szczególności w związku obsługiwaniem składanych przez Ciebie zleceń płatniczych zawierających polecenie wykonania transakcji płatniczej (zapłaty) na rzecz Akceptanta.Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy PayPro a Tobą, w zakresie w jakim wiąże się to z celami, o których mowa w zdaniu pierwszym, w szczególności w celu wysyłania do Ciebie informacji o składanym zleceniu płatniczym i o jego wykonaniu. Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z procesem obsługi kierowanych przez Ciebie jako Płatnika lub potencjalnego Płatnika drogą mailową lub telefoniczną, a także za pośrednictwem formularza kontaktowego wszelkich zgłoszeń, a w szczególności reklamacji dotyczących niewykonanych lub nienależycie wykonanych usług płatniczych, albo dotyczących innych zastrzeżeń wobec świadczonych usług płatniczych.PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia[5], to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, to jest należytego wykonania usług płatniczych świadczonych przez PayPro, w tym komunikowania się z Tobą w związku z wykonywaniem usług płatniczych.W zakresie związanym z obsługą procesu rozpatrywania reklamacji PayPro przetwarza te dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, albowiem przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to jest obowiązku rozpatrywania reklamacji oraz prowadzenia dokumentacji związanej z tym procesem.


2. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem usług płatniczych również w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Ciebie lub Akceptanta obowiązków związanych z umową o przyjmowanie płatności w zakresie dotyczącym płatności przez Ciebie zlecanych, w szczególności obowiązków związanych z zapłatą kwot należnych PayPro od Ciebie lub Akceptanta na z tytułu wykonywania lub/i niewykonania albo nienależytego wykonywania usługi płatniczej.PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia [6], to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z dochodzeniem roszczeń.


3. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem usług płatniczych, z wyjątkiem tzw. danych szczególnych kategorii [7], w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi lub prowadzeniem systemu płatności oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy.PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz jest niezbędne do ochrony interesów użytkowników usług płatniczych, a także jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez dostawców usług płatniczych.


4. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności w celu identyfikowania i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, stosowania środków bezpieczeństwa obejmujących między innymi identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości, co tyczy się również udostępniania tych danych innym administratorom danych osobowych będących Odbiorcami Płatności i jednocześnie instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w związku z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jako instytucji obowiązanej w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


5. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe w celach marketingu usług własnych oraz usług oferowanych przez podmioty powiązane z PayPro. Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy PayPro a Tobą w zakresie w jakim wiąże się to z tymi celami marketingowymi, o których mowa w zdaniu pierwszym.PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia), o ile wyraziłeś taką zgodę, która jest całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyraziłeś zgody, PayPro nie będzie Twoich danych przetwarzać w tym celu. Zapoznanie się z niniejszą informacją nie jest traktowane jako taka zgoda.


6. Ponadto PayPro przetwarza Twoje dane osobowe w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami, o których mowa w ust. 1-4, w szczególności w celach archiwalnych i statystycznych, w celach związanych z audytami, kontrolą zarządczą, lub w celach związanych z doradztwem oraz prowadzeniem badań ankietowych oraz badań satysfakcji klienta.

PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.


IV. Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.

1. PayPro przetwarza przede wszystkim Twoje dane osobowe związane z wykonywaniem usług płatniczych obejmujące w szczególności: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres email, numer rachunków płatniczych, w tym rachunków bankowych, numer karty płatniczej, inny identyfikator użytego instrumentu płatniczego, numer telefonu, używane przez Ciebie adresy IP. 

PayPro przetwarza również dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby oraz weryfikacją Twojej tożsamości, co obejmuje w szczególności imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), obywatelstwo, numer PESEL (lub daty urodzenia oraz Państwa urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano Ci numeru PESEL), serię i numer dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość, adres zamieszkania. 

W celach związanych z komunikacją PayPro przede wszystkim przetwarza imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy email, adresy zamieszkania oraz adresy korespondencyjne, a także nagrania rozmów telefonicznych.


V. Informacje o kategoriach odbiorców danych.

1. Przez odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu PayPro ujawnia Twoje dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią[9]. 

Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców. 

W związku z powyższym PayPro informuje o następujących kategoriach odbiorców:

a) agenci PayPro, to jest podmioty działające w imieniu i na rzecz PayPro jako instytucji płatniczej;

b) inni dostawcy usług płatniczych, w tym Twój dostawca usług płatniczych, który udostępnił Ci używany przez Ciebie instrument płatniczy; udostępnienie danych tym odbiorcom następuje w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w związku ze świadczeniem usług płatniczych (punkt III.1), oraz w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w celach o których mowa w punkcie III.3 i III.4, a także w innych przypadkach gdy podmioty te uprawnione są do uzyskania od PayPro informacji, w tym informacji zawierających dane osobowe; w szczególności obejmuje to banki i oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze, operatorów kart kredytowych, płatniczych, wirtualnych;

c) podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPro;

d) odbiorcy płatności, w celach związanych z wykonywaną płatnością;

e)podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPro, w tym usługi hostingowe;

f) podmioty świadczące usługi audytorskie i inne związane z kontrolowaniem działalności PayPro;

g) biegli rewidenci badający dokumenty związane z działalnością PayPro;

h) podmioty grupy kapitałowej PayPro;

i) inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od PayPro informacji związanych z działalnością PayPro, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec PayPro.

j) Odbiorcami mogą być również inne podmioty, jeżeli Twoje dane osobowe zostaną im udostępnione na podstawie Twojej zgody wskazującej na takiego innego odbiorcę.

k) Odbiorcy usług płatniczych, będący jednocześnie instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; udostępnienie danych tym odbiorcom następuje w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w związku ze świadczeniem usług płatniczych (punkt III.1), oraz w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w celach o których mowa w punkcie III.3 i III.4, a także w innych przypadkach gdy podmioty te uprawnione są do uzyskania od PayPro informacji, w tym informacji zawierających dane osobowe; w szczególności obejmuje to banki i oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze, operatorów kart kredytowych, płatniczych, wirtualnych 


VI. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PayPro nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.


VII. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.

1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa w punkcie III.1, będę przetwarzane przez okres świadczenia usługi płatniczej oraz przez okres 13 miesięcy od dnia obciążenia Twojego rachunku płatniczego z związku z wykonaną usługą płatniczą albo przez okres 13 miesięcy od dnia, w którym transakcja płatnicza miała być wykonana, a po upływie tego okresu – przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym ustawy o usługach płatniczych oraz przepisów podatkowych. W szczególności PayPro wyjaśnia, że jako krajowa instytucja płatnicza obowiązana przechowywać dokumenty związane ze świadczeniem usług płatniczych przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich wytworzenia lub otrzymania.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w punkcie III.2 będą przetwarzane przez okres o którym mowa w akapicie powyżej, ale nie dłużej niż przez okres w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, to jest do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Przy czy jeśli okres, o którym mowa w niniejszym akapicie będzie upływał wcześniej niż okres o którym mowa w pierwszym akapicie, PayPro zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie o którym mowa w niniejszym akapicie, ale nadal może przetwarzać Twoje dane osobowe w celach i w zakresie o którym mowa w pierwszym akapicie.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w punkcie III.3 będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów, w szczególności z uwzględnieniem terminów przedawnienia karalności takich przestępstw.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.4 będą przetwarzane przez okres wynikający z powołanych tam przepisów prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadzono transakcję z klientem, a informacje o transakcjach przeprowadzanych przez instytucje obowiązane oraz dokumenty dotyczące transakcji są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją.

5. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w punkcie III.5 będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi płatniczej a po zakończeniu jej świadczenia – przez okres wskazany w zgodzie, ale nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody.

6. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w punkcie III.6 będą przetwarzane przez okres właściwy dla celu pierwotnego w którym zostały zebrane. Jeśli jednak w ramach tego celu zebrano inne dane niż w wyniku realizacji celów, o których mowa w punktach III.1-III.5, dane te będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi płatniczej oraz 10 lat od jej zakończenia, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile będzie on uzasadniony.


VIII. Informacja dotycząca obligatoryjności lub fakultatywności podania danych osobowych

1. Podanie danych, o których mowa w punkcie III.1 jest wymogiem umownym, a także ustawowym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich niepodania, PayPro nie będzie mogło przyjąć Twojego zlecenia płatniczego i świadczyć usługi płatniczej. 

Podanie danych, o których mowa w punkcie III.2 jest wymogiem umownym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich niepodania, PayPro nie przyjmie Twojego zlecenia płatniczego i nie będzie świadczyć usługi płatniczej. 

Podanie danych, o których mowa w punkcie III.3 i III.4 jest wymogiem ustawowym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich niepodania, PayPro nie przyjmie Twojego zlecenia płatniczego i nie będzie świadczyć usługi płatniczej. 

Podanie danych, o których mowa w punkcie III.5 jest dobrowolne, wobec czego możesz ich nie podać i możesz nie wyrażać zgody na takie przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Jednakże, jeśli takie same dane osobowe przetwarzane są też w celach opisanych w punktach III.1-III.4, podajesz je w tych innych celach, wobec czego ich niepodanie wiąże się z konsekwencjami opisanymi powyżej. Jednakże, jeśli podasz te dane w tych innych celach, to PayPro nie będzie ich przetwarzać w celach marketingowych.


IX. Informacje o Twoich prawach

1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.

3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności, jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
b) cofnąłeś zgodę (zgodnie z prawem, o którym mowa w punkcie IX.7), na której opiera się przetwarzanie danych, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.5) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.6);
e) jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
f) jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; 

PayPro może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest, gdy:

a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania o którym mowa w punkcie IX.5. – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. 

5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów.W przypadku Administratora powyższe prawo do wniesienia sprzeciwu odnosi się do danych osobowych przetwarzanych w celach, o których mowa w punktach III.2, III.3, III.5 i III.6.W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W szczególności dalsze przetwarzanie danych osobowych pomimo sprzeciwu, może wynikać z celów, o których mowa w punkcie III.2 i III.3.

6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.

7. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.
Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, oraz w zakresie danych, których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (przy czym zgodnie z punktem X. na razie PayPro nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany).
Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

8. Masz prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w punkcie III.5, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać Twoje dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.

9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.
Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


X. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

1. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


XI. Przetwarzanie danych w innym celu niż cel, w którym zostały zebrane

1. Z zastrzeżeniem punktu III.6, PayPro nie planuje dalej przetwarzać Twoich danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.


XII. Źródła pochodzenia danych.

1. Administrator pozyskuje Twoje dane przede wszystkim od Ciebie. Jednakże niektóre Twoje dane osobowe Administrator otrzymuje od Akceptanta w ramach przekazania rozpoczętej na stronie internetowej Akceptanta płatności, którą obsługiwać ma PayPro.[1] Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

[2] Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

[3] Płatnik to osoba która zamierza zapłacić, a także osoba która już zapłaciła, za pośrednictwem serwisu Przelewy24, określoną kwotę pieniężną na rzecz odbiorcy płatności (np. podmiotu prowadzącego sklep internetowy w którym Płatnik nabył towar za który chce zapłacić lub już zapłacił), który to odbiorca płatności (zwany również Akceptantem) na swojej stronie internetowej udostępnia metody płatności obsługiwane przez serwis Przelewy24. Płatnik w celu dokonania tej płatności korzysta z instrumentu płatniczego takiego jak na przykład bankowość elektroniczna lub karta płatnika. 

W przypadku, gdy dana osoba na stronie internetowej odbiorcy płatności inicjuje zlecenie płatnicze, jednakże przedmiotową transakcję faktycznie realizuje inny podmiot, to wówczas przez Płatnika należy rozumieć także tę osobę inicjującą daną transakcję. Oznacza to, że w takim przypadku Administrator za Płatnika uznaje zarówno osobę inicjującą transakcję (zamawiającego) jak i osobę, która faktycznie za pośrednictwem przysługującego jej instrumentu płatniczego, dokonuje tej transakcji.

[4] Akceptant to odbiorca płatności pochodzącej od Płatnika, dla którego usługi płatnicze, przy pomocy serwisu Przelewy24, świadczy PayPro.

[5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

[6] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

[7] Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym [art. 9 ust. 1 i art. 10 Rozporządzenia]

[8] Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby [art. 9 ust. 1 Rozporządzenia.]

[9] Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Podmiot przetwarzający oznacza natomiast osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.