REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EWA LUDWIKOWSKA ZEWA OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 15.01.2023 r.

Spis treści.

1. Definicje

2. Dane kontaktowe

3. Postanowienia ogólne

4. Warunki techniczne, pliki cookies i treści bezprawne

5. Składanie i potwierdzanie zamówień

6. Realizacja zamówień

7. Ceny, sposoby płatności oraz opłaty za dostarczenie zamówionego Towaru

8. Miejsce i sposób składania reklamacji oraz procedura rozpatrywania

9. Odstąpienie od umowy

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostęp do procedur

11. Dane osobowe i pliki cookies

12. Postanowienia końcowe i załączniki

1. Definicje

Sprzedawca – Ewa Ludwikowska, ZEWA z siedzibą przy ul. Ludwinowska 11/163, 30-331 Kraków, nr Regon 522741838, NIP:9492142548, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się dla potrzeb kontaktów z klientami adresem elektronicznym: kontakt@angielskizewa.com, oraz numer tel.: 536 970 612

Towar – będące przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępne na platformie www.angielskizewa.com: publikacje drukowane; publikacje elektroniczne; gadżety reklamowe.

Usługa – będące przedmiotem świadczenia usług nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego: dostęp do internetowej platformy edukacyjnej; kursy on-line; szkolenia stacjonarne; konsultacje; kursy e-mailowe; pdfy, książki online,

Przedmiot zamówienia – zdefiniowane powyżej Towar lub Usługa. Określenie to jest używane w niniejszym Regulaminie zamiennie z określeniami Towar lub Usługa.

Publikacja drukowana – publikacja oferowana w postaci książkowej lub broszurowej; drukowane kalendarze, plannery, książki, zeszyty ćwiczeń.

Publikacja elektroniczna – publikacja oferowana w postaci elektronicznej bez względu na rodzaj i format plików w jakich została utrwalona.

Kurs on-line – opracowane przez Sprzedawcę szkolenie z zakresu języka angielskiego, wszechstronnej edukacji, prowadzone niestacjonarnie w określonym czasie, za pomocą wybranych przez Sprzedawcę narzędzi służących do komunikowania się na odległość.

Szkolenie stacjonarne – opracowane przez Sprzedawcę szkolenie z zakresu języka angielskiego, coachingu, motywacji prowadzone stacjonarnie w określonym miejscu i czasie.

Wejściówka – bilet umożliwiający uczestniczenie w szkoleniu stacjonarnym. Może mieć formę wpisania na listę uczestników.

Konto klienta – podstrona sklepu internetowego, gdzie klient może aktualizować swoje dane, zmieniać hasło dostępowe do konta oraz sprawdzać stan zamówienia.

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towaru lub Usługi za pośrednictwem sklepu internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

Hasło – ustalany przez klienta ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do zalogowana się do konta Klienta.

Login – adres poczty elektronicznej klienta, podany przy zakładaniu konta klienta i podawany wraz z hasłem podczas logowania się do tego konta

Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego, polegająca w szczególności na umożliwieniu łatwego dokonywania zakupów Towaru lub Usługi, umożliwiająca podgląd ich nazwy, ilości oraz wartości, kosztów dostarczenia oraz sumy wszystkich kosztów.

Ustawa – ustawa z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta

 2. Dane kontaktowe

2.1. Sklepy internetowe są dostępne w domenach: www.angielskizewa.com oraz prowadzone przez Sprzedawcę.

2.2.  Kontakt w sprawach reklamacji, odstąpienia od umowy oraz informacji handlowej:

e-mail: kontakt@angielskizewa.com, oraz numer tel.: 536 970 612
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 adres do korespondencji pisemnej:
Ewa Ludwikowska ZEWA, 30-331 Kraków, ul. Ludwinowska 11/163

2.3.  Koszty połączeń telefonicznych ze Sprzedawcą w sprawie zawartej umowy wynikają z taryfy opłat jak za zwykłe połączenie, zgodnie z pakietem taryfowym tego operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta konsument.

3. Postanowienia ogólne

3.1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży za pośrednictwem sklepów internetowych, w szczególności zasady składania zamówień, płatności, odstąpienia od umowy, rozwiązania lub zmiany umowy, postępowania reklamacyjnego.

3.2. Warunkiem dokonywania sprzedaży Towaru lub Usługi przez Sprzedawcę jest zaakceptowanie przez konsumenta niniejszego Regulaminu.

3.3. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

3.4. Kupujący może utworzyć konto klienta. Utworzenie konta klienta następuje wskutek umowy o prowadzenie konta klienta zawartej pomiędzy Sprzedawcą a klientem.

3.5. Umowa o prowadzenie konta klienta jest zawierana na czas określony.

3.6. W celu utworzenia konta klienta konieczna jest rejestracja. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta umożliwia dostęp do panelu klienta i ułatwia konsumentowi składanie kolejnych zamówień bez konieczności ponownego podawania swoich danych, oraz umożliwia sprawdzenie stanu zamówienia.

3.7. Utworzenie konta klienta jest dokonywane po uprzednim:

a) zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu;

b) zaakceptowaniu i wyrażeniu zgody na treść Regulaminu;

c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych konsumenta;

d) ustanowieniu loginu i hasła do konta przez klienta;

e) zaznaczeniu opcji wyboru woli kupującego założenia konta.

3.8. Hasło do konta jest znane tylko klientowi. Klient powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu hasła i loginu w poufności.

3.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez konsumenta osobom trzecim hasła do konta oraz loginu.

3.10. Klient może w każdym czasie usunąć konto. Żądanie usunięcia konta należy zgłosić Sprzedawcy pocztą elektroniczną lub usunąć konto samodzielnie, zaznaczając odpowiednią opcję wyboru w panelu klienta. Żądanie usunięcia konta lub samodzielne usunięcie konta stanowi wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta klienta.

3.11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta klienta na adres poczty elektronicznej konsumenta. Wypowiedzenie może być dokonane, jeśli konsument korzysta z funkcji sklepu internetowego w sposób zakłócający funkcjonowanie sklepu lub w sposób naruszający prawa innych kupujących lub osób trzecich, lub konsument podejmuje działania polegające na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej, lub podejmuje innego rodzaju uciążliwe działania określane jako SPAM.

3.12. Klient nie może składać zamówienia bez zakładania konta.

4. Warunki techniczne

4.1. Korzystanie z udostępnionych funkcji sklepu internetowego jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań technicznych:

a)  korzystanie z komputera z dostępem do sieci Internet z prędkością 512kb/s;

b)  minimalne wymaganie sprzętu komputerowego: pamięć operacyjna 512 MB; procesor x86 1 GHZ lub odpowiedniki; monitor i karta graficzna z godne standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024×768 pikseli; dowolny dysk twardy obsługujący system operacyjny z minimum 100MB wolnego miejsca;

c)  zainstalowanie w komputerze jednej z następujących przeglądarek internetowych:

• Google Chrome 30 lub nowsza;

• Opera 9 lub nowsza;

• Safari 5 lub nowsza;

• Internet Explorer 9.0 lub nowsza; • Mozilla FireFox 30 lub nowsza;

d) włączenie w przeglądarce apletów Java, JavaScript, Cookies;

e) minimalne wymagania odnośnie systemu operacyjnego: Windows 95 lub nowszy; Linuks;

f) w razie korzystania z urządzenia mobilnego – posiadanie w urządzeniu jednego z następujących mobilnych systemów operacyjnych: Android; Windows Phone; BlackBerry; iOS;

g) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4.2. O funkcjonalności treści cyfrowych raz technicznych środkach ich ochrony Sprzedawca informuje w opisie oferowanego Towaru na stronie internetowej sklepu internetowego.

4.3. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie sklepu oraz innych kupujących.

4.4. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez innych kupujących oraz przez nieuprawnione osoby trzecie. Sprzedawca stosuje protokół SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych.

4.5. Klient nie może podejmować czynności polegających na:

a) rozsyłaniu lub umieszczaniu w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczania treści naruszających prawo (SPAM, zakaz umieszczania treści bezprawnych);

b) modyfikowaniu jakichkolwiek treści sklepu internetowego, plików, jego funkcjonalności lub sprawności działania, za wyjątkiem aktualizowania swoich danych w koncie klienta.

5. Składanie i potwierdzanie zamówień

5.1. Klient składa zamówienie:

a)  wybierając jedną lub więcej pozycji asortymentowych oferowanego Towaru lub Usługi oraz ilość;

b)  podając swoje imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego, kraj/region, ulicę,

kod pocztowy, miasto,

c)  wskazując adres na jaki ma być wystawiona faktura w uwagach do zamówienia

5.2. Zamówienie uważa się za złożone, jeśli w formularzu zostaną zamieszczone wszystkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację zamówienia oraz konsumenta, w tym numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej.

5.3. Każde złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer zamówienia pozwalający na identyfikację zamówienia i klienta.

5.4. Klient potwierdza dokonanie zakupu przez naciśnięcie na stronie internetowej sklepu internetowego przycisku „złóż zamówienie”.

5.5. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia przez wysłanie informacji na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

5.6. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru lub umowy o świadczenie Usługi dochodzi z chwilą naciśnięcia przycisku na stronie internetowej sklepu internetowego: „złóż zamówienie”.

6. Realizacja zamówień.

6.1. Sprzedawca realizuje złożone zamówienia:

a)  w ciągu siedmiu (7) dni od daty złożenia i opłacenia zamówienia – w przypadku Towaru mającego postać fizyczną, jak publikacje książkowe, gadżety reklamowe, drukowane kalendarze lub plenery, treści cyfrowe zapisane na nośnikach materialnych takich jak np.: płyty DVD;

b)  w ciągu trzech (3) dni od daty złożenia i opłacenia zamówienia – w przypadku Towaru mającego postać elektroniczną (treści cyfrowe), nie zapisane na nośniku materialnym, takie jak publikacje elektroniczne;

c)  w terminach określonych w ofercie, po dokonaniu zapłaty – w przypadku Usługi polegającej na szkoleniach stacjonarnych lub szkoleniach on-line;

d)  w terminach indywidualnie uzgodnionych z klientem, po dokonaniu zapłaty – w przypadku Usługi polegającej na konsultacji;

6.2. Sprzedawca dostarcza zamówiony Towar w sposób wskazany w ofercie.

6.3. W razie niemożności terminowego zrealizowania zamówienia w przypadku braku Towaru lub Usługi lub w przypadku braku ilości zamówionego Towaru lub Usługi, Sprzedawca pocztą elektroniczną powiadomi o tym klienta, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty złożenia zamówienia, proponując inny termin realizacji lub realizację części zamówienia.

6.4. Klient może nie zaakceptować proponowanego nowego terminu realizacji zamówienia, a także proponowanej realizacji części zamówienia i w takim przypadku Sprzedawca zwróci całą otrzymaną cenę w ciągu trzech dni od daty niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia lub niezaakceptowania realizacji części zamówienia a klient nie będzie podnosił wobec Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

6.5. W przypadku, gdy została zaznaczona w formularzu opcja dostarczenia „Kurier”, dostarczenie zamówionego towaru będzie dokonane za pośrednictwem przewoźnika świadczącego usługi kurierskie na obszarze Polski.

6.6. Poza obszarem Polski Towar jest dostarczany za pośrednictwem operatora pocztowego świadczącego usługi na obszarze krajów Unii Europejskiej.

6.7. Termin doręczenia Towaru na obszarze Polski za pośrednictwem kuriera wynosi siedem (7) dni roboczych.

6.8. Termin doręczenia Towaru poza obszarem Polski przez operatora pocztowego świadczącego usługi pocztowe wynosi czternaście (14) dni roboczych.

6.9. W przypadku podania błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostarczenia Towaru.

6.10. Usługi polegające na szkoleniach stacjonarnych są świadczone w miejscu i terminie każdorazowo wskazanym w ofercie dotyczącej danego szkolenia na stronie internetowej sklepu internetowego.

6.11. Usługi polegające na szkoleniach on-line są świadczone w terminie każdorazowo wskazanym w ofercie dotyczącej danego szkolenia na stronie internetowej sklepu internetowego.

6.12. Usługi polegające na konsultacjach są świadczone w miejscu i terminie indywidualnie uzgodnionym.

6.13. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar lub Usługę wolne od wad fizycznych i prawnych.

6.14. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych i gwarancji.

7. Ceny, sposoby płatności oraz opłaty za dostarczenie zamówionego Towaru

7.1. Wszystkie ceny Towaru lub Usługi są kwotami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny są wyrażone w walucie polskiej. Nie zawierają kosztu doręczenia.

7.2. Ceny Towaru lub Usługi są podane w ofercie na stronach internetowych sklepu internetowego.

7.3. Koszty doręczenia Towaru mającego postać fizyczną są podane na stronach internetowych sklepu podczas procesu zamawiania, zarówno przed, jak i w chwili złożenia zamówienia i są dodawane do ceny Towaru. Łączna wartość zamówienia obejmuje cenę oraz koszt doręczenia i jest podana na stronie internetowej sklepu podczas procesu zamawiania.

7.4. Informacje o cenie Towaru lub Usługi oraz o ich istotnych właściwościach są umieszczone przy oferowanym na stronie sklepu internetowego Towarze.

7.5. W ramach sklepu internetowego są dostępne następujące formy płatności:

Płatność on-line: przelew elektroniczny za pośrednictwem Przelewy24

Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014

7.6. Płatności on-line, dokonywane przelewem elektronicznym są dokonywane natychmiastowo.

7.7. Koszty przesyłek Towaru mającego postać fizyczną na obszarze Polski:

a) piętnaście (15) zł brutto za przesyłkę kurierem;

7.8. Koszt przesyłek Towaru mającego postać fizyczną na obszarze krajów Unii Europejskiej wynosi pięćdziesiąt pięć (55) zł brutto, a do innych krajów wynosi sześćdziesiąt pięć (65) zł.

7.9. Dostarczenie Towaru w postaci elektronicznej oraz świadczenie Usługi nie pociąga za sobą kosztów doręczenia.

8. Miejsce i sposób składania reklamacji oraz procedura rozpatrywania

8.1. Reklamacje mogą być składane pisemnie lub elektronicznie.

8.2. Reklamacje można składać:

a) w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczenia Towaru lub Usługi, nieprawidłowości zamówienia, niezgodności danych na FV – korespondencję pisemną należy kierować: e-mail: kontakt@angielskizewa.com, oraz numer tel.: 536 970 612

Adres pocztowy:
Ewa Ludwikowska ZEWA, 30-331 Kraków, ul. Ludwinowska 11/163.

8.3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, określenie daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie klienta oraz numer konta bankowego konsumenta, na który w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych Przedmiotu Zamówienia, Sprzedawca zwróci cenę i koszty doręczenia.

8.4. W razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych, klient zwróci Sprzedawcy wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy nowy Towar wolny od wad, a gdy dostarczenie nowego, niewadliwego Towaru okaże się niemożliwe, to zwróci cenę i koszty doręczenia.

8.5. Termin na rozpatrzenie reklamacji, w razie żądania wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny z określeniem kwotę obniżenia, wynosi czternaście (14) dni kalendarzowych od daty jej złożenia Sprzedawcy. Jeśli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał.

8.6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje drogą korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres elektroniczny reklamującego.

9. Odstąpienie od umowy

9.1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy.

9.2. Termin na odstąpienie wynosi 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty doręczenia Towaru lub zawarcia umowy o świadczenie Usług. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin ten oblicza się:

a)  w przypadku umowy sprzedaży Towaru – od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub upoważnioną przez niego osobę trzecią, a w przypadku umowy sprzedaży obejmującej więcej niż jedną sztukę Towaru, a które są dostarczane partiami lub w częściach, od dnia objęcia w posiadanie ostatniej partii lub ostatniej części;

b)  w przypadku umów o świadczenie Usług – od dnia zawarcia umowy.

9.3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone – do wyboru konsumenta – pod adres e-mail: kontakt@angielskizewa.com, lub adres pocztowy:

Ewa Ludwikowska ZEWA, 30-331 Kraków, ul. Ludwinowska 11/163.

9.4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

9.5. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu, jeśli odstąpienie dotyczy sprzedaży Towaru mającego postać fizyczną lub jest zapisany na elektronicznym nośniku informacji (płyty DVD), konsument powinien zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była wynikiem korzystania w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9.7. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

9.8. Zwrotu Towaru można dokonać także w ciągu czternastu (czternastu) dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

9.9. Sprzedawca zwraca otrzymaną cenę za towar.

9.10. Termin zwrotu ceny wynosi 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty dojścia do wiadomości Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu.

9.11. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar, może wstrzymać się ze zwrotem ceny oraz kosztów doręczenia do chwili zwrotnego otrzymania Towaru od konsumenta lub dostarczenia przez niego dowodu wysłania Towaru do Sprzedawcy.

9.12. W razie odstąpienia po zgłoszeniu żądania zgodnie z art.15 ust.3 i art.21 ust.2 Ustawy, konsument ma obowiązek zapłaty poniesionych przez Sprzedawcę uzasadnionych kosztów. Kwotę zapłaty za spełnione świadczenia do chwili odstąpienia od umowy oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia, zgodne z art.35 Ustawy.

9.13. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów i art.38 Ustawy, a w szczególności do umów:

a)  o świadczenie Usługi, jeśli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki okres przydatności do użycia;

d)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż̇ do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;

h)  o dostarczenie treści cyfrowych które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

9.14. Organizator dopuszcza możliwość przesunięcia przez Uczestnika swojego uczestnictwa w szkoleniu za opłatą administracyjną w wysokości 50 zł brutto wyłącznie do 7 dni przed realizacją szkolenia. Po tym terminie nie ma już możliwości przeniesienia szkolenia na inny termin.

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostęp do procedur

10.1. Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń przed stałym polubownym sądzie konsumenckim przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej, występując z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania sądu polubownego określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25.09.2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów konsumenckich. Informacje o procedurach, sposobach dostępu i wykazach sądach konsumenckich są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Postępowanie przed takim sądem jest każdorazowo dobrowolne, zarówno dla konsumenta, jak i Sprzedawcy.

10.2. Konsument może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej.

10.3. Konsument może zwrócić się do organizacji konsumenckiej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, na przykład do Federacji Konsumentów, informacje pod adresem strony www.federacja-konsumentow.org.pl. Postępowanie przy udziale organizacji konsumenckiej jest każdorazowo dobrowolne, zarówno dla konsumenta, jak i dla Sprzedawcy. 10.4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodąma charakter bezpłatny i jest każdorazowo dobrowolny, zarówno dla konsumenta, jak i dla Sprzedawcy.

10.5. Spory wynikające z zawartych umów będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

11. Dane osobowe i pliki cookies

11.1. Administratorem podanych w trakcie procesu zamawiania danych osobowych jest Ewa Ludwikowska ZEWA, 30-331 Kraków, ul. Ludwinowska 11/163.

11.2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

11.3. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies zapisywane przez system teleinformatyczny klienta pozwalające na identyfikację urządzenia klienta. Pliki cookies zbierają dane o sposobie korzystania z funkcji sklepu internetowego i ułatwiają Sprzedawcy modernizowanie funkcjonalności sklepu internetowego dla potrzeb klienta oraz umożliwiają badanie ruchu na stronie internetowej sklepu internetowego.

11.4. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą klienta a zgoda jest wyrażana przez włączenie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej, z której aktualnie klient korzysta.

11.5. Klient może w każdym czasie wyłączyć opcję w przeglądarce internetowej, pozwalającą na wykorzystywanie funkcjonalności plików cookies.

11.6. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies są zamieszczone w zakładce „polityka prywatności”.

12. Postanowienia końcowe i załączniki

12.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2023 r.

12.2. Załączniki:

a)  formularz odstąpienia – wzór

b)  pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA – wzór

Miejscowość, data

……………………………

 

……………………………………… …………….

……………………………………                                                          Ewa Ludwikowska, ZEWA.

                                                                                                            Ul. Ludwinowska 11/163, 30-331, Kraków   ………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Adres(-y) e-mail

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Formularz odstąpienia – wzór

Ja/My (*)……………………………….niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ……………………………………..

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)…………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić

1) podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług podać,

2) podać jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

     Podpis konsumenta (-ów)

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy.

2. Termin na odstąpienie wynosi 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty doręczenia Towaru lub zawarcia umowy o świadczenie Usług. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin ten oblicza się:

a)  w przypadku umowy sprzedaży Towaru – od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub upoważnioną przez niego osobę trzecią, a w przypadku umowy sprzedaży obejmującej więcej niż jedną sztukę Towaru, a które są dostarczane partiami lub w częściach, od dnia objęcia w posiadanie ostatniej partii lub ostatniej części;

b)  w przypadku umów o świadczenie Usług – od dnia zawarcia umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone – do wyboru konsumenta – bądź drogą elektroniczną na adres elektroniczny Sprzedawcy: kontakt@angielskizewa.com, bądź pisemnie na adres: Ewa Ludwikowska ZEWA, 30-331 Kraków, ul. Ludwinowska 11/163.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy, że w sposób jednoznaczny konsument wyśle informację o wykonaniu uprawnienia do odstąpienia od umowy, przed upływem terminu 14 (czternastu) dni od daty wskazanej powyżej w pkt. 2a) lub 2b).

5. Sprzedawca niezwłocznie przesyła konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

6. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu, jeśli odstąpienie dotyczy sprzedaży Towaru mającego postać fizyczną lub jest zapisany na elektronicznym nośniku informacji (płyty DVD), konsument powinien zwrócić T owar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była wynikiem korzystania w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

7. Adres na który należy dokonywać zwrotu Towaru mającego postać fizyczną: Ewa Ludwikowska ZEWA, 30-331 Kraków, ul. Ludwinowska 11/163.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Zwrotu Towaru można dokonać także w ciągu czternastu (czternastu) dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

10. Sprzedawca zwraca konsumentowi otrzymaną cenę oraz koszty doręczenia, za wyjątkiem kosztów dodatkowych które wynikły z wybrania przez konsumenta sposobu doręczenia według innej taryfy niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę w sklepie internetowym.

11. Zwrot ceny i kosztów doręczenia Sprzedawca dokona używając takiego samego sposobu płatności, jaki użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.

12. Termin zwrotu konsumentowi ceny oraz poniesionych kosztów doręczenia wynosi 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty dojścia do wiadomości Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu.

13. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował konsumentowi, że sam odbierze Towar, może wstrzymać się ze zwrotem ceny oraz kosztów doręczenia do chwili zwrotnego otrzymania Towaru od konsumenta lub dostarczenia przez niego dowodu wysłania Towaru do Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Jeśli konsument odstępuje po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia, to konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty za spełnione świadczenia (Usługę) do chwili odstąpienia od umowy oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia, zgodne z art.35 Ustawy z 30.05.2014r. o prawach konsumenta.

zewa

Obowiązek informacyjny RODO – płatnicy, płatności Przelewy 24

Szczegółowa informacja dotyczącą przetwarzania [1] danych osobowych [2] Płatników korzystających z serwisu Przelewy24

I. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych Płatnika [3] jest spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym.Dane kontaktowe Administratora:

Adres: PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, Polska
Email:ado@przelewy24.pl

II. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Pani Katarzyna Ellerik), z którym Ty jako Płatnik możesz skontaktować się w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email iod@przelewy24.pl.

III. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

1. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe (dane osobowe Płatnika) przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem przez PayPro usług płatniczych objętych umową o przyjmowanie na rzecz Akceptanta [4] zapłaty, w tym w szczególności w związku obsługiwaniem składanych przez Ciebie zleceń płatniczych zawierających polecenie wykonania transakcji płatniczej (zapłaty) na rzecz Akceptanta.Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy PayPro a Tobą, w zakresie w jakim wiąże się to z celami, o których mowa w zdaniu pierwszym, w szczególności w celu wysyłania do Ciebie informacji o składanym zleceniu płatniczym i o jego wykonaniu. Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z procesem obsługi kierowanych przez Ciebie jako Płatnika lub potencjalnego Płatnika drogą mailową lub telefoniczną, a także za pośrednictwem formularza kontaktowego wszelkich zgłoszeń, a w szczególności reklamacji dotyczących niewykonanych lub nienależycie wykonanych usług płatniczych, albo dotyczących innych zastrzeżeń wobec świadczonych usług płatniczych.PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia[5], to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, to jest należytego wykonania usług płatniczych świadczonych przez PayPro, w tym komunikowania się z Tobą w związku z wykonywaniem usług płatniczych.W zakresie związanym z obsługą procesu rozpatrywania reklamacji PayPro przetwarza te dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, albowiem przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to jest obowiązku rozpatrywania reklamacji oraz prowadzenia dokumentacji związanej z tym procesem.

2. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem usług płatniczych również w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Ciebie lub Akceptanta obowiązków związanych z umową o przyjmowanie płatności w zakresie dotyczącym płatności przez Ciebie zlecanych, w szczególności obowiązków związanych z zapłatą kwot należnych PayPro od Ciebie lub Akceptanta na z tytułu wykonywania lub/i niewykonania albo nienależytego wykonywania usługi płatniczej.PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia [6], to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z dochodzeniem roszczeń.

3. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem usług płatniczych, z wyjątkiem tzw. danych szczególnych kategorii [7], w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi lub prowadzeniem systemu płatności oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy.PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz jest niezbędne do ochrony interesów użytkowników usług płatniczych, a także jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez dostawców usług płatniczych.

4. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności w celu identyfikowania i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, stosowania środków bezpieczeństwa obejmujących między innymi identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości, co tyczy się również udostępniania tych danych innym administratorom danych osobowych będących Odbiorcami Płatności i jednocześnie instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w związku z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jako instytucji obowiązanej w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

5. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe w celach marketingu usług własnych oraz usług oferowanych przez podmioty powiązane z PayPro. Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy PayPro a Tobą w zakresie w jakim wiąże się to z tymi celami marketingowymi, o których mowa w zdaniu pierwszym.PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia), o ile wyraziłeś taką zgodę, która jest całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyraziłeś zgody, PayPro nie będzie Twoich danych przetwarzać w tym celu. Zapoznanie się z niniejszą informacją nie jest traktowane jako taka zgoda.

6. Ponadto PayPro przetwarza Twoje dane osobowe w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami, o których mowa w ust. 1-4, w szczególności w celach archiwalnych i statystycznych, w celach związanych z audytami, kontrolą zarządczą, lub w celach związanych z doradztwem oraz prowadzeniem badań ankietowych oraz badań satysfakcji klienta.

PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

IV. Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.

1. PayPro przetwarza przede wszystkim Twoje dane osobowe związane z wykonywaniem usług płatniczych obejmujące w szczególności: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres email, numer rachunków płatniczych, w tym rachunków bankowych, numer karty płatniczej, inny identyfikator użytego instrumentu płatniczego, numer telefonu, używane przez Ciebie adresy IP.

PayPro przetwarza również dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby oraz weryfikacją Twojej tożsamości, co obejmuje w szczególności imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), obywatelstwo, numer PESEL (lub daty urodzenia oraz Państwa urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano Ci numeru PESEL), serię i numer dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość, adres zamieszkania.

W celach związanych z komunikacją PayPro przede wszystkim przetwarza imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy email, adresy zamieszkania oraz adresy korespondencyjne, a także nagrania rozmów telefonicznych.

V. Informacje o kategoriach odbiorców danych.

1. Przez odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu PayPro ujawnia Twoje dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią[9].

Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

W związku z powyższym PayPro informuje o następujących kategoriach odbiorców:

a) agenci PayPro, to jest podmioty działające w imieniu i na rzecz PayPro jako instytucji płatniczej;

b) inni dostawcy usług płatniczych, w tym Twój dostawca usług płatniczych, który udostępnił Ci używany przez Ciebie instrument płatniczy; udostępnienie danych tym odbiorcom następuje w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w związku ze świadczeniem usług płatniczych (punkt III.1), oraz w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w celach o których mowa w punkcie III.3 i III.4, a także w innych przypadkach gdy podmioty te uprawnione są do uzyskania od PayPro informacji, w tym informacji zawierających dane osobowe; w szczególności obejmuje to banki i oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze, operatorów kart kredytowych, płatniczych, wirtualnych;

c) podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPro;

d) odbiorcy płatności, w celach związanych z wykonywaną płatnością;

e)podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPro, w tym usługi hostingowe;

f) podmioty świadczące usługi audytorskie i inne związane z kontrolowaniem działalności PayPro;

g) biegli rewidenci badający dokumenty związane z działalnością PayPro;

h) podmioty grupy kapitałowej PayPro;

i) inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od PayPro informacji związanych z działalnością PayPro, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec PayPro.

j) Odbiorcami mogą być również inne podmioty, jeżeli Twoje dane osobowe zostaną im udostępnione na podstawie Twojej zgody wskazującej na takiego innego odbiorcę.

k) Odbiorcy usług płatniczych, będący jednocześnie instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; udostępnienie danych tym odbiorcom następuje w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w związku ze świadczeniem usług płatniczych (punkt III.1), oraz w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w celach o których mowa w punkcie III.3 i III.4, a także w innych przypadkach gdy podmioty te uprawnione są do uzyskania od PayPro informacji, w tym informacji zawierających dane osobowe; w szczególności obejmuje to banki i oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze, operatorów kart kredytowych, płatniczych, wirtualnych

VI. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PayPro nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

VII. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.

1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa w punkcie III.1, będę przetwarzane przez okres świadczenia usługi płatniczej oraz przez okres 13 miesięcy od dnia obciążenia Twojego rachunku płatniczego z związku z wykonaną usługą płatniczą albo przez okres 13 miesięcy od dnia, w którym transakcja płatnicza miała być wykonana, a po upływie tego okresu – przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym ustawy o usługach płatniczych oraz przepisów podatkowych. W szczególności PayPro wyjaśnia, że jako krajowa instytucja płatnicza obowiązana przechowywać dokumenty związane ze świadczeniem usług płatniczych przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich wytworzenia lub otrzymania.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w punkcie III.2 będą przetwarzane przez okres o którym mowa w akapicie powyżej, ale nie dłużej niż przez okres w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, to jest do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Przy czy jeśli okres, o którym mowa w niniejszym akapicie będzie upływał wcześniej niż okres o którym mowa w pierwszym akapicie, PayPro zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie o którym mowa w niniejszym akapicie, ale nadal może przetwarzać Twoje dane osobowe w celach i w zakresie o którym mowa w pierwszym akapicie.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w punkcie III.3 będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów, w szczególności z uwzględnieniem terminów przedawnienia karalności takich przestępstw.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.4 będą przetwarzane przez okres wynikający z powołanych tam przepisów prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadzono transakcję z klientem, a informacje o transakcjach przeprowadzanych przez instytucje obowiązane oraz dokumenty dotyczące transakcji są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją.

5. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w punkcie III.5 będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi płatniczej a po zakończeniu jej świadczenia – przez okres wskazany w zgodzie, ale nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody.

6. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w punkcie III.6 będą przetwarzane przez okres właściwy dla celu pierwotnego w którym zostały zebrane. Jeśli jednak w ramach tego celu zebrano inne dane niż w wyniku realizacji celów, o których mowa w punktach III.1-III.5, dane te będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi płatniczej oraz 10 lat od jej zakończenia, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile będzie on uzasadniony.

VIII. Informacja dotycząca obligatoryjności lub fakultatywności podania danych osobowych

1. Podanie danych, o których mowa w punkcie III.1 jest wymogiem umownym, a także ustawowym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich niepodania, PayPro nie będzie mogło przyjąć Twojego zlecenia płatniczego i świadczyć usługi płatniczej.

Podanie danych, o których mowa w punkcie III.2 jest wymogiem umownym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich niepodania, PayPro nie przyjmie Twojego zlecenia płatniczego i nie będzie świadczyć usługi płatniczej.

Podanie danych, o których mowa w punkcie III.3 i III.4 jest wymogiem ustawowym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich niepodania, PayPro nie przyjmie Twojego zlecenia płatniczego i nie będzie świadczyć usługi płatniczej.

Podanie danych, o których mowa w punkcie III.5 jest dobrowolne, wobec czego możesz ich nie podać i możesz nie wyrażać zgody na takie przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Jednakże, jeśli takie same dane osobowe przetwarzane są też w celach opisanych w punktach III.1-III.4, podajesz je w tych innych celach, wobec czego ich niepodanie wiąże się z konsekwencjami opisanymi powyżej. Jednakże, jeśli podasz te dane w tych innych celach, to PayPro nie będzie ich przetwarzać w celach marketingowych.

IX. Informacje o Twoich prawach

1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.

3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności, jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
b) cofnąłeś zgodę (zgodnie z prawem, o którym mowa w punkcie IX.7), na której opiera się przetwarzanie danych, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.5) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.6);
e) jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
f) jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

PayPro może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest, gdy:

a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania o którym mowa w punkcie IX.5. – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów.W przypadku Administratora powyższe prawo do wniesienia sprzeciwu odnosi się do danych osobowych przetwarzanych w celach, o których mowa w punktach III.2, III.3, III.5 i III.6.W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W szczególności dalsze przetwarzanie danych osobowych pomimo sprzeciwu, może wynikać z celów, o których mowa w punkcie III.2 i III.3.

6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.

7. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.
Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, oraz w zakresie danych, których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (przy czym zgodnie z punktem X. na razie PayPro nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany).
Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

8. Masz prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w punkcie III.5, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać Twoje dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.

9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.
Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

1. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

XI. Przetwarzanie danych w innym celu niż cel, w którym zostały zebrane

1. Z zastrzeżeniem punktu III.6, PayPro nie planuje dalej przetwarzać Twoich danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

XII. Źródła pochodzenia danych.

1. Administrator pozyskuje Twoje dane przede wszystkim od Ciebie. Jednakże niektóre Twoje dane osobowe Administrator otrzymuje od Akceptanta w ramach przekazania rozpoczętej na stronie internetowej Akceptanta płatności, którą obsługiwać ma PayPro.

[1] Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

[2] Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

[3] Płatnik to osoba która zamierza zapłacić, a także osoba która już zapłaciła, za pośrednictwem serwisu Przelewy24, określoną kwotę pieniężną na rzecz odbiorcy płatności (np. podmiotu prowadzącego sklep internetowy w którym Płatnik nabył towar za który chce zapłacić lub już zapłacił), który to odbiorca płatności (zwany również Akceptantem) na swojej stronie internetowej udostępnia metody płatności obsługiwane przez serwis Przelewy24. Płatnik w celu dokonania tej płatności korzysta z instrumentu płatniczego takiego jak na przykład bankowość elektroniczna lub karta płatnika.

W przypadku, gdy dana osoba na stronie internetowej odbiorcy płatności inicjuje zlecenie płatnicze, jednakże przedmiotową transakcję faktycznie realizuje inny podmiot, to wówczas przez Płatnika należy rozumieć także tę osobę inicjującą daną transakcję. Oznacza to, że w takim przypadku Administrator za Płatnika uznaje zarówno osobę inicjującą transakcję (zamawiającego) jak i osobę, która faktycznie za pośrednictwem przysługującego jej instrumentu płatniczego, dokonuje tej transakcji.

[4] Akceptant to odbiorca płatności pochodzącej od Płatnika, dla którego usługi płatnicze, przy pomocy serwisu Przelewy24, świadczy PayPro.

[5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

[6] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

[7] Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym [art. 9 ust. 1 i art. 10 Rozporządzenia]

[8] Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby [art. 9 ust. 1 Rozporządzenia.]

[9] Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Podmiot przetwarzający oznacza natomiast osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

zewa